SLUŽBY

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba plní hlavne preventívne funkcie a je zodpovedná za poradenstvo zamestnávateľom, zamestnancom a ich zástupcom v podnikoch v oblasti zabezpečovania zdravých a bezpečných pracovných podmienok, ktoré budú umožňovať optimálne telesné a mentálne zdravie vo vzťahu k práci, ako aj poradenstvo pri prispôsobovaní práce možnostiam pracovníkov z hľadiska ich telesného a mentálneho zdravia. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu vyplýva zo zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

PZS je oprávnená vykonávať iba taká fyzická osoba- podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá má vydané oprávnenie z úradu verejného zdravotníctva – číslo oprávnenia pre Go.Praktik, s.r.o. OPPL/3468/2018

Nová povinnosť pre zamestnávateľa (platnosť od 01.07.2018). Zamestnávateľ musí oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Posúdenie zdravotných rizík a kategorizácia prác

Medzi povinnosti zamestnávateľa patrí zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík. Riziko je pravdepodobnosť vzniku škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície nebezpečnému faktoru. 

Práce sa vo všeobecnosti rozdeľujú do štyroch kategórií. Kategorizácia prác je podmienená úrovni a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré majú vplyv na zdravie zamestnancov, hodnotenie zdravotných rizík a zmien zdravotného stavu zamestnancov. Návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík zamestnávateľovi pripravuje pracovná zdravotná služba.

 1. kategória – práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia. Sú to práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia alebo miera zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia je akceptovateľná.
 2. kategória – práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia. Nepriaznivá odpoveď organizmu sa prejavuje vo forme príznaku alebo odlišného znaku vrátane zmenených laboratórnych hodnôt, alebo zmenených funkčných schopností organizmu v súvislosti s expozíciou danému faktoru práce a pracovného prostredia. Sú to práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekračujú limity alebo kritériá ustanovené osobitnými predpismi.
 3. kategória – práce s vysokou mierou zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia. 
 4. kategória – práce s veľmi vysokou mierou zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia. Do štvrtej kategórie sa práce zaraďujú len výnimočne na obmedzený čas, najviac na jeden rok.

Pri vykonávaní PZS sa zameriavame na

Poskytovanie poradenstva a navrhovanie opatrení z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov so zameraním na vytvorenie vhodného pracovného prostredia

Identifikáciu zdravotných rizík z chemických, fyzikálnych, biologických a iných faktorov práce a pracovného prostredia

Sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z hľadiska intenzity, trvania a frekvencie pôsobenia týchto faktorov

Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ musí zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. Zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika a vypracovanie písomného posudku o riziku taktiež pri každej zmene pracovných podmienok, ktoré by mohli mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika.

Zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov. U zamestnancov zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok.

Zamestnávateľ zabezpečí vypracovanie Písomného posudku o riziku a Kategorizáciu prác z hľadiska zdravotného rizika. Vypracovanie dokumentácie zabezpečí Pracovná zdravotná služba.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnanca, ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, u zamestnanca, ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis a u zamestnanca, ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov.

Zamestnávateľ musí oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Na jeho vypracovaní spolupracuje s PZS.

Zamestnávateľ je povinný umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť jej dostatočný čas na plnenie odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci. Ďalej musí poskytnúť pracovnej zdravotnej službe informácie potrebné na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia vrátane výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré používa pri svojej činnosti alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú, ak bolo kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov práce a pracovného prostredia vykonané.

Zamestnávateľ musí vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci, ak tak ustanovujú osobitné predpisy (napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 629/2005 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 555/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov).

Zamestnávateľ musí viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia, ktorými sú: hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické pole, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, laserové žiarenie, záťaž teplom, záťaž chladom, chemický faktor, karcinogénny a mutagénny faktor, biologický faktor, fyzická záťaž pri práci, psychická pracovná záťaž, zvýšený tlak vzduchu.

OBJEDNAJTE SI PRACOVNÚ ZDRAVOTNÚ SLUŽBU

Prevádzkový poriadok

Niektorým podnikateľom, v určitých odvetviach, ukladá zákon povinnosť vypracovať tzv. prevádzkový poriadok. Táto povinnosť im vyplýva zo zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ako aj zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (OPP) v znení neskorších predpisov.

Definícia prevádzkového poriadku podľa zákona č. 355/2007 v § 2 ods. 1 písm. zc) hovorí nasledovné: Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko.

Prevádzky a zariadenia s povinnosťou vypracovať prevádzkový poriadok

Voda určená na kúpanie, prírodné kúpaliská a umelé kúpaliská 

Byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia

Telovýchovno-športové zariadenia

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Zariadenia pre deti a mládež 

Zariadenia spoločného stravovania

Prevádzky zamestnávateľov po preukázaní záťaže zamestnancov na teplo alebo chlad

Prevádzky zamestnávateľov po preukázaní zvýšenej fyzickej záťaže zamestnancov

Priestory stavieb zamestnávateľov pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest

Prevádzky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov 

Zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Prevádzky a zariadenia fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb ak to ustanovujú osobitné predpisy ako napr. v prípade expozície  vibráciami, hlukom, chemickým faktorom, umelým optickým žiarením

Príklady prevádzok a zariadení

Telovýchovno-športové zariadenia

 • KRYTÁ HALA
 • KRYTÝ/OTVORENÝ TENISOVÝ KURT
 • ŠPORTOVÉ IHRISKÁ a pod.

zariadenia starostlivosti o ľudské telo

 • SAUNA
 • SOLÁRIUM
 • KADERNÍCTVO
 • TETOVACIE ŠTÚDIO a pod.

zariadenia spoločného stravovania

 • NA PRACOVISKÁCH
 • V ŠKOLÁCH
 • V STÁNKOCH S RÝCHLYM OBČERSTVENÍM
 • NA HROMADNÝCH PODUJATIACH a pod.

POTREBUJETE PREVÁDZKOVÝ PORIADOK?

Čo od nás získate?

Dokumentácia

Zákonom vyžadovaná dokumentácia - posudok o zdravotnom riziku, kategorizácia prác, prevádzkový poriadok.

Hodnotenie

Hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia, zdravotných rizík, ktoré majú vplyv na zdravie zamestnancov.

opatrenia

Návrh opatrení na zníženie, alebo odstránenie rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci.

Podpora

Spolupráca pri prispôsobovaní práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia.

Mám záujem o pracovnú zdravotnú službu!

Ak máte záujem o naše služby, chcete ďalšie informácie, alebo cenovú ponuku kliknite na OBJEDNAŤ

BLOG

Chcete vedieť viac?

Podrobné články k problematike týkajúcej sa pracovnej zdravotnej služby na pracovisku

napíšte nám!

Kontaktujte nás v prípade ďalších otázok alebo objednávky služby. Na výber máte telefón, email a online kontaktný formulár

Facebook:

Go.Praktik

Telefón:

0911 896 245

E-mail:

pzs@gopraktik.sk

Close Menu