Pracovná zdravotná služba – najčastejšie otázky a odpovede

To najdôležitejšie čo potrebujete vedieť skôr, ako si objednáte služby PZS.
otazky a odpovede_PZS
otazky a odpovede_PZS

Čo je to pracovná zdravotná služba?

Pracovná zdravotná služba (PZS) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

PZS posudzuje zdravotné riziká a na základe toho vypracuje posudok o riziku s kategorizáciou prác.

Kto vykonáva PZS?

Sú to subjekty, ktoré na túto činnosť získali oprávnenie od úradu verejného zdravotníctva.

Kto je povinný mať zabezpečenú PZS?

PZS sa týka všetkých podnikateľov, ktorí sú zamestnávateľmi, pričom stačí, aby zamestnával čo i len jedného zamestnanca.

Aké sú povinnosti zamestnávateľa?

– zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov pracovnou zdravotnou službou. Táto povinnosť zamestnávateľa sa vzťahuje na zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva.

zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe toho, v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, vypracovať písomný posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika.

– viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej, tretej alebo štvrtej kategórie pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia.

– vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak tak ustanovuje zákon č. 355/2007 alebo ustanovujú osobitné predpisy.

– zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu.

– zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia (ďalej len „faktory práce a pracovného prostredia“) na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi.

– umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť jej dostatočný čas na plnenie odborných činností.

– poskytnúť pracovnej zdravotnej službe informácie potrebné na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia vrátane výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov práce a pracovného prostredia.

– a ďalšie povinnosti v závislosti od kategórie práce uvedené v zákone č. 355/2007, § 30.

Ktorých zamestnancov sa PZS týka?

Všetkých zamestnancov spoločnosti. Zamestnancom je fyzická osoba, ktorá je so zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu, teda patria sem aj dohodári. Zamestnancom je aj žiak strednej školy pri praktickom vyučovaní a študent vysokej školy pri praktickej výučbe.

Ako je to pri FO-podnikateľovi (SZČO), ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby?

Tejto osobe vzniká povinnosť mať zabezpečenú PZS iba v tom prípade, keď vykonáva prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie. Tejto osobe potom vznikajú ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 355/2007, § 30, ods. (6).

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, môže pre seba zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad s ohľadom na špecifické riziká práce.

Ako je to pri jednoosobovej spoločnosti?

Právnická osoba, ktorej jediným štatutárnym zástupcom je jej spoločník, ktorý je fyzickou osobou, alebo konateľ, ktorý je fyzickou osobou, na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa, bez ohľadu na to, či je alebo nie je táto fyzická osoba zároveň zamestnancom právnickej osoby, je povinná zabezpečiť a plniť povinnosti pri ochrane zdravia pri práci v rozsahu povinností fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby uvedené v predošlom odseku, ak fyzická osoba v jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie.

Ako je to pri dočasne pridelených zamestnancoch?

Zamestnávateľ je pre tieto osoby povinný zabezpečiť PZS v rozsahu, ako by išlo o jeho vlastného zamestnanca. Povinnosti zamestnávateľa sa počas dočasného pridelenia vzťahujú aj na užívateľského zamestnávateľa vo vzťahu k dočasne prideleným zamestnancom. Viac o dočasnom pridelení sa dočítate v zákone č. 311/2001, § 58 (Zákonník práce).

Ktorým faktorom práce a pracovného prostredia môžu byť vystavení zamestnanci?

 • hluk
 • vibrácie
 • elektromagnetické pole
 • umelé optické žiarenie (lasery, ultrafialové a infračervené žiarenie, intenzívne pulzné svetlo)
 • ionizujúce žiarenie
 • zvýšený tlak vzduchu
 • chemické faktory
 • karcinogénne a mutagénne faktory
 • biologické faktory
 • záťaž teplom
 • záťaž chladom
 • fyzická záťaž
 • psychická pracovná záťaž

Na základe čoho je zamestnanec zaradený do jednotlivých kategórii práce?

Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, posúdenia zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov sa práce zaraďujú do štyroch kategórií. V kategórii 1 sú najmenej rizikové práce, v kategórii 4 sú zaradené, len výnimočne na obmedzený čas, práce s veľmi vysokou mierou zdravotného rizika.

Ako často je zamestnávateľ povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika pre svojich zamestnancov?

– pre kategóriu práce 2 je to frekvencia najmenej raz za 24 mesiacov.

– pre kategóriu práce 3 a 4 je to najmenej raz za rok.

– na pracoviskách kde zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 1, zamestnávateľ nemá povinnosť zabezpečiť opakované posúdenie zdravotného rizika.

Povinnosť zabezpečiť PZS vzniká súčasne so vznikom novej pracovnej pozície.
(Príklad – zamestnávateľ aktuálne zamestnáva 5 zamestnancov na pracovnej pozícii účtovník ku ktorým má zabezpečenú PZS a opätovné posúdenie rizík mu vychádza o 13 mesiacov, zamestnancov má zaradených do kategórie práce 2. Ak však príjme nového zamestnanca na novú pracovnú pozíciu, napríklad asistent riaditeľa, tak je potrebné okamžite zabezpečiť PZS, teda posúdiť zdravotné riziká pre novú pozícii a nečakať do ďalšieho posúdenia rizík, spomínaných 13 mesiacov).

Povinnosť posúdiť zdravotné riziká a vypracovať písomný posudku o riziku vzniká aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika.

Aké sú sankcie za nesplnenie si povinnosti?

Sankcie od 150 do 20 000 EUR,  v závislosti od mieri závažnosti ohrozenia zdravia zamestnancov a porušovania predpisov.

OBJEDNAJTE SI PRACOVNÚ ZDRAVOTNÚ SLUŽBU

Close Menu