BLOG

Prevádzkový poriadok, pracovná zdravotná služba

Čo je to prevádzkový poriadok a koho sa týka?

Jednou zo zákonných povinností, ktorú si musia splniť majitelia niektorých prevádzok, je vypracovať prevádzkový poriadok. Prevádzkový poriadok je súhrn pokynov a opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko.

viac »
Zmeny v pracovnej zdravotnej službe

Zmeny v pracovnej zdravotnej službe od 01.12.2017

Dňa 19. 10. 2017 Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

viac »
Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík

Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík

Pracovná zdravotná služba v súčasnosti vo významnej miere ovplyvňuje úroveň zdravia zamestnancov pri práci vzhľadom na jej základné zameranie, ktorým je prevencia chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou a udržanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania.

viac »
Pracovná zdravotná služba

Čo je to pracovná zdravotná služba (PZS)?

Viete, čo je to povinná pracovná zdravotná služba? Ak nie, čítajte pozorne, pretože aj keď máte len jedného zamestnanca, musíte zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Bez ohľadu na to, o akú prácu ide, PZS musí zabezpečiť každý zamestnávateľ.

viac »
Lekárske preventívne prehliadky

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Jednou zo základných povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. je zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

viac »
Close Menu