Čo je to pracovná zdravotná služba (PZS)?

Viete, čo je to povinná pracovná zdravotná služba? Ak nie, čítajte pozorne, pretože aj keď máte len jedného zamestnanca, musíte zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Bez ohľadu na to, o akú prácu ide, PZS musí zabezpečiť každý zamestnávateľ.
Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (PZS) je na Slovensku povinná od 1. 8. 2014 pre všetky štyri kategórie prác. PZS z toho dôvodu musí zabezpečiť aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva len dohodárov. Podľa § 1 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov totiž vznikajú pracovnoprávne vzťahy uzatvorením pracovnej zmluvy, ale aj dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Pracovná zdravotná služba (Occupational Health Services podľa Dohovoru ILO č. 161/1985 a Odporúčania ILO č. 171/1985 – služby zdravia pri práci) je služba u zamestnávateľa, ktorú poskytujú zamestnancom odborníci rôznych profesií, disciplín a vedných odborov (biomedicínskych, prírodovedných, environmentálnych, technických) integrujúcich sa za účelom zabezpečovať ochranu a podporu zdravia zamestnancov prostredníctvom aktivít orientovaných ako na optimalizáciu pracovných podmienok, tak i na dohľad nad zdravím zamestnancov. PZS spolupracuje s bezpečnostnotechnickou službou, príslušnými organizačnými útvarmi zamestnávateľov a so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Aktivity pracovnej zdravotnej služby sa zameriavajú na

 • ochranu a podporu zdravia zamestnancov prostredníctvom prevencie a kontroly, vylúčením pracovných podmienok (faktorov pracovného prostredia a spôsobov práce), ktoré sú nebezpečné pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov,
 • rozvoj a podporu zdravej a bezpečnej práce, pracovného prostredia a organizácie práce,
 • zvyšovanie telesnej, mentálnej a sociálnej pohody pracovníkov a podporu rozvoja a uchovania ich pracovnej kapacity, ako aj profesionálneho a sociálneho rozvoja práce,
 • schopnosť pracovníkov viesť sociálne a ekonomicky produktívny život a pozitívne prispievať k udržateľnému vývoju.

Rozsah a náplň výkonu činnosti pracovnej zdravotnej služby

PZS vybudovaná na požadovanej úrovni má pre všetkých pracovníkov vo všetkých odvetviach činnosti (v súkromnom, štátnom a verejnom sektore, vo veľkých, stredných a malých podnikoch) dohliadať na zdravé pracovné podmienky na pracoviskách a na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou. Tento dohľad sa vykonáva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. PZS je oprávnená vykonávať iba taká fyzická osoba- podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá má vydané oprávnenie z úradu verejného zdravotníctva.

V rámci dohľadu na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov, PZS:

 • zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,
 • hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
 • vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
 • vypracúva návrhy na zmenu, alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 • podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia.

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo a navrhuje opatrenia z hľadiska ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov so zameraním na:

 • plánovanie a organizáciu práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
 • ochranu zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
 • ochranu a kladné ovplyvňovanie zdravia, hygienu, fyziológiu práce, psychológiu práce a ergonómiu. V tejto súvislosti spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii.

Pracovná zdravotná služba sa zúčastňuje na:

 • vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
 • činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu,
 • rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou,
 • organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov,
 • organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, alebo vzdeláva vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu.

V rámci dohľadu na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou pracovná zdravotná služba vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu v nasledujúcom rozsahu:

 • vstupná prehliadka – pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu,
 • priebežná prehliadka – v súvislosti s výkonom práce (vykonáva sa jeden raz za dva roky pri prácach tretej kategórie a jeden raz za rok pri prácach štvrtej kategórie a pri prácach s ionizujúcim žiarením kategórie A) a pred každou zmenou pracovného zaradenia,
 • výstupná prehliadka – pri skončení pracovného pomeru,
 • prehliadka po skončení pracovného pomeru, ak o to požiada bývalý zamestnanec, pokiaľ vykonával u zamestnávateľa prácu s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie. Táto prehliadka sa vykonáva jeden raz za tri roky. Vykonáva sa pri prácach s rizikovými faktormi s neskorými zdravotnými následkami, práce tretej a štvrtej kategórie.

Všetky tieto prehliadky sú povinné pre práce tretej a štvrtej kategórie. Vykonávajú ich lekári pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačných odboroch uvedených vyššie. Ďalšie doplnkové vyšetrenia môžu na požiadanie týchto lekárov vykonať aj iní lekári špecialisti.
Vykonávajú tiež preventívne prehliadky aj pre uchádzačov o zamestnanie vo vzťahu k práci prvej a druhej kategórie, pri ktorých môže prehliadky vykonať aj všeobecný lekár alebo pediater, poskytujúci všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, ktorí nie je lekárom pracovnej zdravotnej služby. Lekárske preventívne prehliadky vykonajú na základe zamestnávateľom poskytnutých podkladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a výsledkov hodnotenia zdravotných rizík.

Trest za neplnenie

Na zamestnávateľa sa vzťahuje objektívna zodpovednosť za nedostatky súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov pri práci. Zamestnávateľ, ktorý si neplní povinnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci vyplývajúce mu zo zákona č. 355/2007 Z. z. sa dopúšťa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci. Príslušný orgán verejného zdravotníctva mu môže uložiť pokutu vo výške 150 eur až 50 000 eur. Príkladom správnych deliktov v oblasti ochrany zdravia pri práci je, že zamestnávateľ nezabezpečil hodnotenie zdravotného rizika pri práci, nezabezpečil vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku, nepredložil orgánu verejného zdravotníctva návrh na zaradenie prác medzi rizikové práce, nezabezpečil pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, atď. Orgán verejného zdravotníctva pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom neplnení povinností môže pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.

OBJEDNAJTE SI PRACOVNÚ ZDRAVOTNÚ SLUŽBU

Close Menu