Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík

Pracovná zdravotná služba v súčasnosti vo významnej miere ovplyvňuje úroveň zdravia zamestnancov pri práci vzhľadom na jej základné zameranie, ktorým je prevencia chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou a udržanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania.
Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík

Práce sa podľa závažnosti vplyvu faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov zaraďujú do štyroch kategórií. Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík a vedenie evidencie zamestnancov podľa kategórií prác patrí medzi povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z.“).

Z hľadiska zdravotných rizík sa kategorizujú nasledujúce faktory práce a pracovného prostredia:

  • fyzikálne faktory – hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické pole, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, lasery, zvýšený tlak vzduchu,
  • chemické faktory – plyny, pary, aerosóly, pevné aerosóly (prachy), karcinogénne a mutagénne faktory, faktory spôsobujúce vznik profesionálnych kožných ochorení, faktory spôsobujúce profesionálne alergické ochorenia dýchacích ciest alebo očných spojoviek,
  • biologické faktory – baktérie, vírusy, huby (plesne), parazity,
  • faktory, ktoré zaťažujú ľudský organizmus a negatívne ovplyvňujú najmä jeho fyziologické funkcie – fyzická zaťaž, psychická pracovná zaťaž, zaťaž teplom, záťaž chladom.

Pri kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík sa zohľadňuje závažnosť ohrozenia zdravia zamestnancov. A teda veľkosť zdravotného rizika v závislosti od dodržania, alebo prekročenia limitných hodnôt, alebo kritérií na ochranu zdravia určených pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia, úroveň opatrení na kolektívnu a individuálnu ochranu zdravia zamestnancov a prítomnosť ďalších faktorov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zdravotné riziko.

Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík podľa § 31 zákona č. 355/2007 Z. z.

Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, sa práce zaraďujú do štyroch kategórií:

  • 1. kategória: Miera zdravotného rizika pre zamestnancov je minimálna, alebo sa pri práci nevyskytuje žiadne zdravotné riziko. Sú to práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia (napríklad predávanie tovaru);
  • 2. kategória: Miera zdravotného rizika je únosná/akceptovateľná, pričom nie sú prekročené určené limity, kritériá na ochranu zdravia pri práci. Nepredpokladá sa poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia,
  • 3. a 4. kategória: Ak sú určené limity, kritériá na ochranu zdravia pri práci prekročené. Zamestnanci vykonávajú práce s vysokou, alebo veľmi vysokou mierou zdravotného rizika. Rizikové práce, pri ktorých môže dôjsť k poškodeniu zdravia zamestnancov, napriek tomu, že sú vykonávané opatrenia na zníženie takýchto rizík. O zaradení práce do tretej kategórie a štvrtej kategórie, o zmene, alebo vyradení práce z tretej kategórie a štvrtej kategórie rozhoduje príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa, fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby, alebo z vlastného podnetu.

Prekročenie určených limitných hodnôt alebo kritérií na ochranu zdravia pri práci v pracovnom prostredí pre jeden alebo niekoľko faktorov práce a pracovného prostredia znamená pre zamestnancov vznik pracovných rizík. Je ohrozené ich zdravie a môže vzniknúť choroba z povolania, profesionálna otrava alebo iné poškodenie zdravia v súvislosti s prácou.

Dôvodom určovania rizikových prác (kategorizácia prác) je ochrana zdravia zamestnancov realizovaná zo strany zamestnávateľov v súčinnosti s Pracovnou zdravotnou službou. A to najmä účinnými preventívnymi opatreniami, zlepšovaním pracovných podmienok a zvyšovaním starostlivosti o ochranu ich zdravia. Tieto činnosti v konečnom dôsledku vedú k zníženiu alebo odstráneniu zdravotných rizík.

OBJEDNAJTE SI PRACOVNÚ ZDRAVOTNÚ SLUŽBU

Close Menu