Povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci

Každý zamestnávateľ je povinný vytvárať pracovné podmienky, ktoré neohrozujú zdravie zamestnancov a vykonávať účinné preventívne opatrenia na ochranu ich zdravia.
Pracovná zdravotná služba, povinnosti zamestnávateľa

Povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci je niekoľko. Jednou z nich je povinnosť vytvárať na pracovisku pracovné podmienky, ktoré neohrozujú zdravie zamestnancov a vykonávať účinné preventívne opatrenia na ochranu ich zdravia. Vyhovujúce pracovné podmienky podporujú zdravotný potenciál zamestnancov a, naopak, dlhodobo nevhodné pracovné podmienky s výskytom zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí sa časom prejavia zvýšenou chorobnosťou zamestnancov, a tým aj ekonomickými stratami zamestnávateľa.

Zamestnávateľ je povinný sústavne vyhľadávať nebezpečné činiteľe a procesy pracovného prostredia a pracovných podmienok, zisťovať ich príčiny a zdroje. Na základe tohto zistenia vyhľadávať a hodnotiť riziká a prijímať opatrenia na ich odstránenie.

Ak nie je možné riziká odstrániť, je zamestnávateľ povinný ich vyhodnotiť a prijať opatrenia na obmedzenie ich pôsobenia tak, aby ohrozenie bezpečnosti a zdravia pracovníkov bolo minimálne. Prijaté opatrenia sú potom súčasťou všetkých činností zamestnávateľa na všetkých stupňoch riadenia. O vyhľadávanie a vyhodnocovanie rizík a o prijatých opatreniach podľa vety prvej vedie zamestnávateľ dokumentáciu.

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z.“), ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2007, je komplexne zameraný na prevenciu, ochranu a podporu zdravia, upravuje nasledovné povinnosti zamestnávateľa súvisiace s ochranou zdravia pri práci:

 • zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku. Posúdenie zdravotného rizika bude zamestnávateľ zabezpečovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, opakované posúdenie zdravotného rizika bude zamestnávateľ zabezpečovať na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2, 3 alebo 4 (frekvencia opakovaného posúdenia zdravotného rizika v kategórii 2 – raz za 18 mesiacov, v kategórii 3 a 4 – raz ročne),
 • zabezpečiť kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie (meranie) zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti, alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi. Meranie musí vykonať odborne spôsobilá osoba,
 • povinnosťou zamestnávateľa je vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci (ak tak ustanovujú osobitné predpisy) a predložiť ho na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (regionálnemu úradu verejného zdravotníctva),
 • dodržiavať pracovné a technologické postupy, schválený prevádzkový poriadok a správnu výrobnú prax,
 • iesť a uchovávať evidenciu zamestnancov podľa kategórií prác. Zamestnávateľ bude viesť evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2, 3 alebo 4, a to pri expozícii hluku, vibráciám, ionizujúcemu žiareniu, elektromagnetickému poľu, ultrafialovému žiareniu, infračervenému žiareniu, laserovému žiareniu, záťaži teplom, záťaži chladom, chemickým faktorom, karcinogénnym a mutagénnym faktorom, biologickým faktorom, fyzickej záťaži pri práci, psychickej pracovnej záťaži a zvýšenému tlaku vzduchu,
 • predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (rizikové práce), návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie. Zamestnávateľ predkladá návrhy v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou,
 • povinnosťou zamestnávateľa je vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a predložiť každoročne k 31. decembru príslušnému orgánu verejného zdravotníctva informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce (informácia, ktorá obsahuje údaje k 31. decembru sa bude predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva do 15. januára nasledujúceho roka). Vzhľadom na nutnosť zabezpečiť podmienky elektronického oznamovania údajov, toto ustanovenie novely zákona nadobudne účinnosť 1. júla 2018,
 • zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov určených osobitnými predpismi,
 • zabezpečiť pre zamestnancov zdravotný dohľad pracovnou zdravotnou službou,
 • zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu,
 • umožniť účasť zamestnancov na povinných lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k práci, vyšetreniach a očkovaniach,
 • predložiť lekárovi pracovnej zdravotnej služby zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci,
 • uchovávať lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu u zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce 20 rokov od skončenia práce,
 • plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré nariadil príslušný orgán verejného zdravotníctva (napr. zabezpečenie preventívneho očkovania u zamestnancov vystavených riziku infekcie),
 • oznamovať bezodkladne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva všetky významné okolnosti na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a ochorení podmienených prácou a poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a pre posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci,
 • zabezpečiť na pracoviskách podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce,
 • predkladať návrhy na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (na uvedenie priestorov do prevádzky, na používanie biologických faktorov pri práci, na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku, na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku, na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb),
 • zabezpečiť s prihliadnutím na charakter práce vybavenie pracovísk zariadeniami na osobnú hygienu (šatne, umyvárne, sprchy, WC),
 • zabezpečiť pre zamestnancov pitnú vodu,
 • poskytovať osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor súčinnosť pri jeho výkone a zdržať sa konania, ktoré by ho mohlo mariť,
 • plniť alebo strpieť uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (napr. zákaz výroby, manipulácie alebo uvádzania do obehu výrobkov, ktoré odporujú požiadavkám právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, príkaz na zneškodnenie výrobkov pri preukázaní ich zdravotnej škodlivosti, zákaz používania prístrojov a zariadení, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie ľudí, nariadenie uzatvorenia prevádzky alebo jej časti, nariadenie vykonania špeciálnych meraní, analýz alebo vyšetrení na účely hodnotenia zdraviu škodlivých faktorov a ich vplyvu na zdravie),
 • po zániku živnosti alebo zániku spoločnosti bezodkladne odovzdať dokumentáciu súvisiacu s ochranou zdravia pri práci a zdravotnými rizikami príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
 • poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby (t. j. súčasného alebo bývalého zamestnanca) pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania,
 • umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť jej dostatočný čas na plnenie odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci, pričom zohľadňuje veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou zamestnancov,
 • povinnosťou zamestnávateľa je poskytnúť pracovnej zdravotnej službe informácie potrebné na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia vrátane výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré používa pri svojej činnosti alebo ktoré pri jeho činnosti vznikajú, ak bolo kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov práce a pracovného prostredia vykonané.

V novele zákona č. 355/2007 Z. z. sú určené konkrétne povinnosti zamestnávateľa súvisiace s ochranou zdravia pri práci, ktoré zamestnávateľ musí zabezpečiť v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. Musí zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a písomne vypracovať posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do:

  • kategórie 1, pracovná zdravotná služba vykoná posúdenie zdravotného rizika jednorazovo, následne vykoná posúdenie zdravotného rizika na pracovisku vtedy, ak došlo k zmene zdravotného rizika v pracovnom prostredí; v tomto prípade zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť opakované posúdenie zdravotného rizika s pravidelnou frekvenciou,
  • kategórie 2, pracovná zdravotná služba opakovane vykonáva posúdenie zdravotného rizika raz za 18 mesiacov a okrem toho vtedy, ak došlo k zmene zdravotného rizika v pracovnom prostredí,
  • kategórie 3 a 4 (rizikovú prácu), pracovná zdravotná služba opakovane vykonáva posúdenie zdravotného rizika raz ročne a okrem toho vtedy, ak došlo k zmene zdravotného rizika v pracovnom prostredí.

OBJEDNAJTE SI PRACOVNÚ ZDRAVOTNÚ SLUŽBU

Close Menu