Zmeny v pracovnej zdravotnej službe od 01.12.2017

Dňa 19. 10. 2017 Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmeny v pracovnej zdravotnej službe

Zmeny v pracovnej zdravotnej službe boli realizované na základe požiadavky zamestnávateľov a podnikateľov znížiť ich finančné náklady súvisiace so zabezpečením PZS. Dňa 19. 10. 2017 Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01. 12. 2017 (výnimka § 30 ods. 1 písm. k), ktorý nadobúda účinnosť 01. 07. 2018.

Slovenská republika prijatím tejto novely reagovala na nesúlad zákona upravujúceho pracovnú zdravotnú službu č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a smernice Európskej únie č. 89/391/EHS, ktorá neobsahuje tak prísne pravidlá v danej oblasti ako spomínaný zákon. Nová úprava odstraňuje nezrovnalosti týchto právnych aktov s cieľom prispôsobiť sa európskym požiadavkám. To znamená zabezpečiť primeranosť zdravotného dohľadu zamestnávateľov nad ochranou zdravia zamestnancov vo vzťahu k miere jednotlivých rizík pri práci.

Hlavné zmeny v pracovnej zdravotnej službe

 1. Zrušenie vykonávania pracovnej zdravotnej služby prostredníctvom bezpečnostného technika, autorizovaného bezpečnostného technika, či bezpečnostnotechnickou službou pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce 1. a 2. kategórie. Dôvodom je, že tieto osoby nie sú schopné dostatočne odborne identifikovať a posúdiť zdravotné riziká pri práci v úzkej nadväznosti na vznik chorôb z povolania, prípadne iných chorôb pri práci. Ako sa uvádza v Dôvodovej správe k predmetnej novele: „Dôvodom je, že za ostatné roky viac ako polovica chorôb z povolania bola uznaná u zamestnancov, ktorí vykonávali práce zaradené do druhej kategórie (v roku 2015 to bolo 53,4 % z celkového počtu hlásených chorôb z povolania v Slovenskej republike, v roku 2016 to bolo 64,6 % z celkového počtu hlásených chorôb z povolania v Slovenskej republike), čo objektívne dokazuje nevyhnutnosť zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami výlučne zdravotníckymi pracovníkmi.
  Podľa novej právnej úpravy v ustanovení § 30a ods. 3: „Pracovnú zdravotnú službu vykonávajú:
  a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo,
  b) verejný zdravotník, alebo
  c) zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby
 2. V zmysle novely už zamestnávatelia zamestnancov rizikových prác 1. skupiny nie sú povinní každoročne vyhodnocovať zdravotné riziko na pracovisku. Bude postačovať jednorazovo vypracovať písomný posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika. Posudok sa bude vyžadovať i pri každej zmene pracovných podmienok v súvislosti so zdravotným rizikom či kategorizáciou prác z hľadiska tohto rizika. V prípade rizikových prác 2. kategórie je potrebné zdravotné riziko vyhodnocovať každých 18 mesiacov a pri prácach 3. a 4. kategórie najmenej raz za rok.
 3. Od 1. 12. 2017 dôjde odľahčeniu dokumentácie o zamestnancoch pri výkone prác 1. kategórie, zamestnávateľ už nebude povinný viesť o nich evidenciu. Táto povinnosť sa bude dotýkať už len zamestnávateľov zamestnancov pri prácach 2.,3. a 4. kategórie.
 4. Zamestnávatelia nebudú povinní zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu trvalým zmluvným vzťahom. Povinnosť posúdiť zdravotné riziká z expozície faktorom práce bude definovaná ako povinnosť zabezpečiť ju „v spolupráci“ s pracovnou zdravotnou službou.
 5. Od roku 2018 bude novou povinnosťou zamestnávateľov pravidelné každoročné oznamovanie údajov k 31. decembru kalendárneho roka. Týka sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie, a to vždy do 15. januára nasledujúceho roku. Oznámenie orgánu verejného zdravotníctva bude obsahovať názov pracoviska, názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci konkrétnych profesií vystavení a počet zamestnancov pracoviska vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie. Vzhľadom na nutnosť zabezpečiť podmienky a systém elektronického oznamovania, toto ustanovenie zákona nadobudne účinnosť 1. júla 2018. Zamestnávatelia budú prvý krát elektronicky oznamovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje o zamestnancoch najneskôr do 15. januára 2019. Údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov.
 6. Novelou sa zo zákona vypúšťa príloha 3, ktorá stanovuje minimálny časový rozsah Pracovnej Zdravotnej Služby.
 7. V zmysle novely sa za § 30a vkladajú § 30aa až 30ad, ktoré podľa dôvodovej správy osobitnej časti zákona k danej zmene sa týkajú nasledovného: „Návrh zákona obsahuje spôsob zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby a náplň jej činnosti osobitne pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie a osobitne pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, pričom je náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby diferencovaná podľa miery zdravotného rizika pri práci.
 8. Prioritou kontroly zo strany štátneho dozoru tak prestanú byť zmluvy s pracovnou zdravotnou službou, ale práve posudky o rizikách.
 9. Podľa nového ustanovenia § 30 ods. 6 sa stanovuje povinnosť zamestnávateľov umožniť pracovníkom PSZ vstup na pracovisko a poskytnúť potrebné informácie. Zamestnávateľ je povinný umožniť pracovnej zdravotnej službe vstup na pracovisko a poskytnúť jej dostatočný čas na plnenie odborných činností, pričom zohľadňuje veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou zamestnancov. Okrem toho je povinný poskytnúť pracovnej zdravotnej službe informácie potrebné na posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia vrátane výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania (merania) faktorov práce a pracovného prostredia, ak bolo vykonané.

OBJEDNAJTE SI PRACOVNÚ ZDRAVOTNÚ SLUŽBU

Close Menu