Čo je to prevádzkový poriadok a koho sa týka?

Jednou zo zákonných povinností, ktorú si musia splniť majitelia niektorých prevádzok, je vypracovať prevádzkový poriadok. Prevádzkový poriadok je súhrn pokynov a opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko.
Prevádzkový poriadok, pracovná zdravotná služba

Prevádzkový poriadok je súhrn pokynov a opatrení pre náležité usporiadanie, pravidelného, dobrého stavu a chodu organizovanej práce, daného systému a zariadení. Má udržiavať a zachovať poriadok pri dodržiavaní určených bezpečných prevádzkových parametrov. Zabezpečuje ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov ako aj dotknutých osôb pri vykonávanej činnosti, v systéme kde bolo identifikované nebezpečenstvo, riziko a možnosť poškodenia zdravia. Taktiež ako prevencia porúch alebo havárie technických zariadení.

Zákon ukladá niektorým podnikateľom v určitých odvetviach povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok. Táto povinnosť im vyplýva zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ako aj zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (OPP) v znení neskorších predpisov. Definíciu prevádzkového poriadku nájdu podnikatelia v zákone č. 355/2007 v § 2 ods. 1 písm. zc) a hovorí nasledovné:

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení.

Rozdelenie prevádzkových poriadkov:

 • prevádzkový poriadok bez schvaľovacieho procesu s obsahom určeným zamestnávateľom (zamestnávateľ určuje sám náležitosti, pravidlá a opatrenia prevádzkového poriadku). Pri nesplnení pravidiel a opatrení nehrozí zamestnávateľovi sankcia zo strany štátnych orgánov. Pri nesplnení opatrení a pravidiel zamestnancami hrozí sankcia zo strany zamestnávateľa voči zamestnancom.
 • prevádzkový poriadok so schvaľovacím procesom a obsahom určeným právnymi predpismi SR (prevádzkový poriadok podlieha schváleniu príslušného štátneho orgánu a obsahuje náležitosti ustanovené právnymi predpismi SR). Pri nesplnení zákonom stanovených náležitostí hrozí zamestnávateľovi sankcia zo strany štátnych orgánov. Prevádzkové poriadky schvaľuje úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Prevádzky a zariadenia, ktoré majú povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok

 • voda určená na kúpanie, prírodné a umelé kúpaliská,
 • byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia,
 • telovýchovno-športové zariadenia, 
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo, 
 • zariadenia pre deti a mládež, 
 • zariadenia spoločného stravovania,
 • prevádzky zamestnávateľov po preukázaní záťaže zamestnancov na teplo alebo chlad, 
 • prevádzky zamestnávateľov po preukázaní zvýšenej fyzickej záťaže zamestnancov, 
 • priestory stavieb zamestnávateľov pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest,
 • prevádzky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov, 
 • zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • prevádzky a zariadenia fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb ak to ustanovujú osobitné predpisy (ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám, ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu).

Praktické príklady prevádzok a zariadení:

 • telovýchovno-športové zariadenia: krytá hala, krytý/otvorený tenisový kurt, športové ihriská a pod.,
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo: sauna, solárium, kaderníctvo, tetovacie štúdio a pod.,
 • zariadenia spoločného stravovania: zariadenia na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, v stánkoch s rýchlym občerstvením, na hromadných podujatiach a pod.

Sankcie a trestnoprávna zodpovednosť

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba:

 1. Ak poruší povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok alebo povinnosť predložiť ho na schválenie alebo návrh na jeho zmenu príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
 2. Ak nedodržiava schválené pracovné alebo technologické postupy alebo schválený prevádzkový poriadok alebo správnu výrobnú prax.

Za správne delikty môže príslušný orgán verejného zdravotníctva uložiť pokutu od 150 EUR do 20 000 EUR.

Ustanovenie § 149 ods. 1, 2 písm. a) Trestného zákona. Nesplnenie zákonných ustanovení ohľadom prevádzkového poriadku môže viesť k pracovnému úrazu. Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. V zmysle odseku 2 tohto ustanovenia Trestného zákona, odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania. Za závažnejší spôsob konania sa v zmysle § 138 písm. h) považuje páchanie trestného činu porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona.

Ustanovenie § 158 Trestného zákona – kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Náhrada nemajetkovej ujmy

Nesplnenie zákonných ustanovení ohľadom prevádzkového poriadku môže viesť k pracovnému úrazu. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu je objektívnou zodpovednosťou a predpokladom vzniku tejto zodpovednosti je: existencia pracovného pomeru, vznik ujmy, škodná udalosť, príčinná súvislosť medzi ujmou a škodnou udalosťou. Prevádzkový poriadok si podnikateľ môže vypracovať sám, alebo jeho vypracovanie zverí do rúk Pracovnej Zdravotnej Služby.

Zamestnávateľ zodpovedá za škodu vzniknutú zamestnancovi z titulu pracovného úrazu pokiaľ sa tejto zodpovednosti nezbaví celkom alebo sčasti. Z titulu pracovného úrazu vzniká právo na náhradu nemajetkovej ujmy podľa § 11 Občianskeho zákonníka.

OBJEDNAJTE SI PRACOVNÚ ZDRAVOTNÚ SLUŽBU

Close Menu