Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Jednou zo základných povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. je zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.
Lekárske preventívne prehliadky

Zabezpečovať lekárske preventívne prehliadky sa radí medzi základné povinnosti zamestnávateľa. Medzi ďalšie povinnosti zamestnávateľa pri realizácii opatrení, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov patrí:

 • zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.

Účelom posudzovacej činnosti, v rámci lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, je aktívne zisťovanie zmien zdravotného stavu s osobitným zameraním na príznaky počiatočných štádií ochorenia vo vzťahu ku konkrétnej pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec vykonáva a taktiež zisťovanie rizikových faktorov zdravia, ktoré sú kontraindikované pre zaradenie zamestnanca na možný druh práce.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe výsledkov lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a výsledkov hodnotenia rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia u:

 • zamestnanca, ktorý vykonáva práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku, ktorého zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný zákon alebo ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov,
 • fyzickej osoby- podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie alebo ktorého zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný zákon,
 • inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie na výkon prác zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, alebo ak jej spôsobilosť vyžaduje osobitný zákon,
 • pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.

Ak ide o práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci môžu okrem lekárov pracovnej zdravotnej služby vykonávať aj lekári so špecializáciou všeobecné lekárstvo a všeobecné lekárstvo pre deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú na základe zamestnávateľom poskytnutých podkladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a výsledkov hodnotenia zdravotných rizík.

Ak ide o práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou na pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo služby zdravia pri práci. Inak môžu preventívne prehliadky vykonávať aj lekári pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou všeobecné lekárstvo pod dohľadom lekára pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou uvedenej v prvej vete.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnanca alebo uchádzača o zamestnanie ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie sa vykonávajú:

 • pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
 • v súvislosti s výkonom práce,
 • pred každou zmenou pracovného zaradenia,
 • pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu zo zdravotných dôvodov,
 • po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada bývalého zamestnávateľa, u ktorého vykonával prácu s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie.

Úrad verejného zdravotníctva alebo príslušný orgán verejného zdravotníctva môže nariadiť zamestnávateľovi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, ak sa výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia alebo zdravotné riziko alebo dôjde k závažným zmenám zdravotného stavu zamestnancov alebo sa vyskytnú zmeny zdravotného stavu u niekoľkých zamestnancov, ktoré je možné dať do súvislosti s pracovnými podmienkami. Lekár pracovnej zdravotnej služby môže navrhnúť zamestnávateľovi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, ak je to potrebné na včasné zachytenie zmien zdravotného stavu zamestnanca v súvislosti s prácou. Zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci, ak má odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a s lekárom podľa § 30e odseku 6 zákona. Povinnosťou zamestnanca je podrobiť sa tejto lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci.

Zamestnávateľ môže zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie, a u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej kategórie alebo druhej kategórie, pričom zamestnávateľ určí profesie a pracoviská po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a s lekárom podľa § 30e odseku 6 zákona /ak ide o práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie/. Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu a po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu zákona, uhrádza zamestnávateľ.

Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť podľa § 41 Zákonníka práce pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad. Zamestnávateľ je povinný v zmysle Zákonníka práce zabezpečiť, aby sa zamestnanec pracujúci v noci podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci pred zaradením na nočnú prácu, pravidelne podľa potreby, najmenej raz za rok, kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu pre zdravotné poruchy vyvolané výkonom nočnej práce, ak o to požiada tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena. Náklady za posúdenie zdravotnej spôsobilosti uhrádza zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.

Záver lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu znie:

 1. spôsobilý na výkon posudzovanej práce,
 2. spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením alebo
 3. dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce.

OBJEDNAJTE SI PRACOVNÚ ZDRAVOTNÚ SLUŽBU

Close Menu